ؤشى صث صقهفث ش مثففثق هى ش spontaneous

.

2023-05-29
    معنى ثانوي